Privacy Verklaring

25 mei 2018

Contactgegevens:

Website: https://www.dhk-taxandlegal.nl/ (hierna te noemen: de “Website”)

Adres: Beursplein 37, 3011 AA Rotterdam

Telefoonnummer: +31 (0)10 205 36 10

Algemeen

De Website is in eigendom van DHK Nederland B.V., een naar Nederlands recht opgerichte besloten vennootschap, statutair gevestigd te Rotterdam, die zich ten doel stelt elke zelfstandig en op eigen naam handelende praktijkvennootschap (hierna te noemen: een “Praktijkvennootschap”) die met haar een aansluitingsovereenkomst heeft gesloten ondersteuning te bieden in de uitvoering van hun dienstverlening/praktijk. Op grond van deze aansluitingsovereenkomst vermeldt deze Website informatie over de diensten die worden verleend door de diverse Praktijkvennootschappen. DHK Nederland B.V. verwerkt geen persoonsgegevens, maar biedt uitsluitend ondersteuning aan de Praktijkvennootschappen in de uitvoering van hun dienstverlening/praktijk.

Persoonsgegevens die worden verwerkt

Een Praktijkvennootschap verwerkt de persoonsgegevens van haar cliënten en andere betrokkenen die door henzelf aan de Praktijkvennootschap zijn verstrekt, of die in het kader van de door de Praktijkvennootschap verrichte dienstverlening aan cliënten bekend zijn geworden.

In sollicitatieprocedures verwerkt de Praktijkvennootschap naam, adres, geboortedatum, e-mailadres, telefoonnummer, curriculum vitae, cijferlijsten, getuigschriften, referenties en de bijzondere beweegredenen voor de sollicitatie.

Wanneer u de Website bezoekt en/of gebruikt, leidt dit niet tot de verwerking van persoonsgegevens door een Praktijkvennootschap.

Doel van de gegevensverwerking

Een Praktijkvennootschap gebruikt de verkregen persoonsgegevens om diensten te verlenen aan haar cliënten, voor relatiebeheer en marketingdoeleinden, om sollicitaties te verwerken en om bezoekers van de Website desgewenst te voorzien van de gevraagde informatie.

Hoe lang worden persoonsgegevens bewaard

Een Praktijkvennootschap bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is voor de doeleinden die in deze verklaring worden genoemd of om te voldoen aan de toepasselijke wet- en regelgeving.

Delen van persoonsgegevens met derden

Een Praktijkvennootschap deelt uw persoonsgegevens niet met derden, behalve wanneer (i) dit noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst waarbij u partij bent, (ii) dit op grond van de wet, een gerechtelijk bevel of een bevel van een bevoegde toezichthoudende instantie verplicht is, (iii) u hiervoor toestemming geeft, (iv) een Praktijkvennootschap of een derde een rechtmatig belang heeft dat het delen van de persoonsgegevens rechtvaardigt, of (v) dit in het algemeen belang is.

Beveiliging persoonsgegevens

De bescherming van uw gegevens wordt serieus genomen. Er worden passende maatregelen genomen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn, of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met uw contactpersoon.

Cookies

Op de Website wordt geen gebruik van cookies, noch van vergelijkbare technieken.

Uw rechten

U hebt het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast hebt u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens en u hebt het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij uw contactpersoon een verzoek kunt indienen om uw persoonsgegevens naar u of een door u aangewezen derde te sturen. Een dergelijk verzoek kunt u richten aan uw contactpersoon van de Praktijkvennootschap waarmee u een overeenkomst bent aangegaan.

Wijzigingen in het privacybeleid

Dit Privacy Statement kan worden aangepast aan nieuwe ontwikkelingen. Wij adviseren u dan ook om deze verklaring met regelmaat te raadplegen.

Vragen en inlichtingen
Voor vragen of opmerkingen over het privacybeleid van de Praktijkvennootschap waarmee u een overeenkomst bent aangegaan kunt u contact opnemen met uw contactpersoon.