Privacy Verklaring

1 april 2021

Contactgegevens:

Website: https://www.dhk-taxandlegal.nl/ (hierna: de “Website”)

Adres: Beursplein 37, 3011 AA Rotterdam

Telefoonnummer: +31 (0)10 205 36 10

Terminologie:

De Website is in eigendom van DHK Nederland B.V. (hierna: de “Websitehouder”) en wordt gebruikt door de bij haar aangesloten praktijkvennootschappen (hierna: de “Praktijkvennootschappen”), in de uitvoering van hun dienstverlening/praktijk. De Websitehouder en de Praktijkvennootschappen zullen hierna gezamenlijk worden aangeduid als “DHK”.

Algemeen

DHK vindt de bescherming van uw privacy en de veiligheid van persoonsgegevens belangrijk. Wij respecteren uw privacy als u onze website bezoekt en dragen zorg dat de persoonlijke informatie die u ons verstrekt vertrouwelijk wordt behandeld. Dit gebeurt volledig in overeenstemming met de eisen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).
Zie: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/onderwerpen/avg-europese-privacywetgeving/algemene-informatie-avg

Persoonsgegevens die wij verwerken

DHK verwerkt de persoonsgegevens die u aan ons verstrekt in het kader van onze dienstverlening of die ons in het kader van onze dienstverlening op andere wijze bekend worden.

Wij verwerken ook persoonsgegevens als u onze website bezoekt, zoals IP-adressen, browserinstelling en informatie over uw gebruik van de website, waaronder de duur van uw bezoek en klikgedrag. Hierbij kan sprake zijn van de verwerking van persoonsgegevens.

In sollicitatieprocedures verwerken wij uw naam, adres, geboortedatum, e-mailadres, telefoonnummer, curriculum vitae, cijferlijsten, getuigschriften, referenties en de bijzondere beweegredenen voor de sollicitatie.

Doel van de gegevensverwerking

DHK verwerkt uw persoonsgegevens met name om de met u overeengekomen diensten te kunnen leveren, om met u in contact te kunnen treden als u daarom verzoekt, voor de administratie van het bij ons werkzame personeel, om te kunnen voldoen aan onze wettelijke verplichtingen en om gerechtvaardigde belangen van ons kantoor te behartigen, zoals marketing, relatiebeheer, verbetering van onze dienstverlening, verbetering van onze website en andere digitale communicatiemiddelen, de verwerking van sollicitaties en de bescherming van onze onderneming en haar personeelsleden.

Wij zullen uw persoonsgegevens niet voor andere doelen gebruiken zonder uw toestemming.

DHK maakt geen gebruik van geautomatiseerde besluitvorming op basis van uw persoonsgegevens. 

Bewaren van gegevens

DHK bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is voor de doeleinden die in deze verklaring worden genoemd, of om te voldoen aan de toepasselijke wet- en regelgeving en eventuele aanwijzingen van onze beroepsaansprakelijkheidsverzekering.

Derden

DHK deelt uw persoonsgegevens niet met derden, behalve wanneer hiervoor een geldige grondslag is  gelegen in 

  • de uitvoering van een overeenkomst waarbij u partij bent,
  • een wettelijke verplichting, gerechtelijk bevel of opdracht van een toezichthoudende instantie,
  • een vitaal belang van u of een ander natuurlijk persoon,
  • de vervulling van een taak van algemeen belang of de uitoefening van openbaar gezag,
  • de gerechtvaardigde belangen van DHK of een derde, of
  • de door u verleende toestemming.

DHK deelt uw persoonsgegevens niet met derden voor commerciële doeleinden.  

Uw rechten

U kunt ons verzoeken om u inzage te verlenen in de persoonsgegevens die wij van u verwerken. Ook kunt u ons verzoeken om deze gegevens te verbeteren, aan te vullen, te verwijderen, af te schermen of over te dragen. U hebt het recht van bezwaar tegen een verwerking van uw gegevens. Indien aan de verwerking uw toestemming ten grondslag ligt, kunt u deze toestemming intrekken. Een verzoek, bezwaar of intrekking kunt u kenbaar maken bij uw contactpersoon binnen onze organisatie of door middel van een mailbericht aan info@dhk-taxandlegal.nl. Op het verzoek, bezwaar of intrekking wordt door ons in beginsel binnen vier weken gereageerd.

Wanneer u niet tevreden bent over de wijze waarop wij uw verzoek, bezwaar of intrekking hebben afgehandeld, of wanneer u op andere gronden van mening bent dat wij hebben gehandeld in strijd met de geldende wet- en regelgeving op het terrein van privacy, kunt u hierover een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. 

Beveiliging van persoonsgegevens

DHK neemt de bescherming van uw persoonsgegevens serieus en heeft passende maatregelen getroffen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Wij maken afspraken over de beveiliging van persoonsgegevens met de derden die door ons worden ingeschakeld. Onze adviseurs/ medewerkers zijn gebonden aan hun geheimhoudingsplicht.

Cookies
De Website maakt gebruik van cookies. Cookies zijn kleine tekstbestanden die door een internetpagina op een pc, tablet of mobiele telefoon worden geplaatst. Deze cookies worden gebruikt om de websites van DHK beter te laten functioneren en het web bezoek te monitoren, zodat DHK na kan gaan hoeveel mensen de website in een bepaalde periode hebben bezocht. DHK gebruikt deze data alleen geaggregeerd en kan deze niet herleiden tot een pc of individu. Hieronder vindt u een lijst van cookies die geplaatst worden door de DHK website en hun functionaliteit.
Cookies kunnen uw computer of de bestanden die op uw computer staan niet beschadigen.

Standaardcookies:
Deze worden alleen geplaatst indien u toestemming geeft.
Naast onderstaande cookies zijn er nog andere onderdelen die een cookie kunnen opleveren. Wij maken gebruik van sociale plug-ins zoals LinkedIn. Sociale netwerksites gebruiken cookies om de inhoud van sociale plug-ins aan te passen of om te analyseren op welke sites hun gebruikers actief zijn en hoe hun diensten presteren.

Google Analytics:
Google Analytics is een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google Inc. Via deze cookies krijgt DHK inzage in het bezoek op de website. Denk aan bezoekersaantallen, populaire pagina’s en onderwerpen. Op deze manier kan DHK de communicatie beter afstemmen op de behoeften van de websitebezoekers. DHK kan niet zien wie (welke pc) haar website bezoekt. Google kan dit als aanbieder van de dienst wel.

Cookies weigeren
U kunt zelf beslissen of u cookies wilt accepteren of weigeren. U kunt uw browser zo instellen dat u op de hoogte gebracht wordt wanneer er cookies geplaatst worden. Daarnaast kunt u het gebruik van cookies uitzetten in uw browser. U kunt ook informatie vinden onder het ‘help’ menu van uw browser voor het instellen van uw cookie-voorkeuren.

Links
Op de websites van DHK zijn een aantal links naar andere websites van organisaties te vinden. DHK kan geen verantwoording dragen met betrekking tot het gebruik van uw gegevens door die organisaties. Hierbij wordt aangeraden het Privacy Statement van de betreffende website te lezen.

Wijziging van Privacy Verklaring
DHK behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze Privacy Verklaring. Wij adviseren u dan ook om deze verklaring regelmatig te raadplegen.

Vragen
Heeft u vragen en/of opmerkingen over het privacy beleid van DHK, dan kunt u deze richten aan: info@dhk-taxandlegal.nl