Fiscale procedures

In de voorfase van een procedure

In de praktijk kan het voorkomen dat er een verschil van mening ontstaat met de Belastingdienst. Wanneer het niet mogelijk blijkt om dit verschil van mening in onderling overleg op te lossen, kan het nodig en/of wenselijk zijn om een fiscale procedure op te starten. Een procedure begint met een bezwaarschrift dat (binnen de daarvoor geldende termijn) tegen een naheffingsaanslag of tegen een eigen aangifte wordt ingediend bij de Belastingdienst. Naar aanleiding van het bezwaarschrift zal de Belastingdienst de aanslag of de aangifte moeten heroverwegen. Bij DHK kunnen wij u ook in deze “voorfase” al van dienst zijn.

Een procedure bij de rechtbank, het gerechtshof, de Hoge Raad of het Europese Hof van Justitie

Wanneer de Belastingdienst tot een voor de klant onbevredigende uitspraak op het bezwaarschrift komt, kan de stap naar de belastingrechter worden gemaakt. De gebruikelijke procesgang is dat de vraag eerst wordt voorgelegd aan de rechtbank. Tegen de uitspraak van de rechtbank kan door zowel de belanghebbende als de Belastingdienst hoger beroep worden ingesteld bij het gerechtshof. Vervolgens kan tegen de uitspraak van het gerechtshof door zowel de belanghebbende als door de Belastingdienst in cassatie worden gegaan bij de Hoge Raad, wanneer er sprake is van “schending van het recht” of “verzuim van rechtsregels”. Als het geschil zich toespitst of de reikwijdte of uitleg van een bepaling uit de zogenoemde “btw-richtlijn” of andere Europese regelgeving is beoordeling door het Europese Hof van Justitie in Luxemburg bovendien een mogelijkheid.

Ruime proceservaring

Wij treden regelmatig op als gemachtigde in fiscale procedures bij de rechtbank, het gerechtshof, de Hoge Raad en (meer incidenteel) bij het Europese Hof van Justitie. Wanneer dit nodig blijkt, behartigen wij de belangen van onze klanten met overtuiging voor de rechter. Het bereiken van een bevredigende oplossing voor alle partijen staat daarbij voorop. Daarmee zijn naar onze mening uiteindelijk alle partijen goed af. Procederen is naar onze mening nooit een doel op zich; het voeren van een procedure moet in het belang van de klant zijn.