Algemene voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR DE DIENSTVERLENING
VAN DE AAN DHK NEDERLAND B.V. VERBONDEN
ZELFSTANDIGE PRAKTIJKVENNOOTSCHAPPEN

 1. DHK Nederland B.V. is een naar Nederlands recht opgerichte besloten vennootschap, statutair gevestigd te Rotterdam, die zich ten doel stelt elke zelfstandig en op eigen naam handelende praktijkvennootschap die een aansluitingsovereenkomst heeft gesloten met DHK Nederland B.V. (hierna te noemen: “Praktijkvennootschap”) ondersteuning te bieden in de uitvoering van hun adviespraktijk. Op grond van de aansluitingsovereenkomst zijn deze algemene voorwaarden van toepassing op alle door een Praktijkvennootschap verrichte werkzaamheden.
 2. Deze Algemene Voorwaarden gelden voor alle opdrachten die een opdrachtgever verstrekt aan een Praktijkvennootschap en door (of namens) deze Praktijkvennootschap zijn aanvaard.
 3. Uitsluitend de Praktijkvennootschap door (of namens) wie de opdracht tot het verrichten van werkzaamheden is aanvaard, geldt tegenover de opdrachtgever als opdrachtnemer. De artikelen 7:404 Burgerlijk Wetboek (dat een regeling geeft voor gevallen waarin het de bedoeling is dat een verstrekte opdracht door een bepaalde persoon wordt uitgevoerd) en 7:407, lid 2 Burgerlijk Wetboek (dat hoofdelijke aansprakelijkheid vestigt voor gevallen waarin aan twee of meer personen een opdracht wordt gegeven) blijven buiten toepassing.
 4. De persoon die direct of indirect aandeelhouder is van de Praktijkvennootschap handelt bij de uitoefening van professionele werkzaamheden uitsluitend voor rekening en risico van de Praktijkvennootschap.
 5. De praktijkvennootschap aan wie de opdracht wordt verstrekt berekent het honorarium voor haar werkzaamheden op basis van het aantal gewerkte uren vermenigvuldigd met het toepasselijke uurtarief, tenzij anders wordt overeengekomen.
 6. De praktijkvennootschap declareert haar werkzaamheden in beginsel maandelijks. De betalingstermijn bedraagt 14 dagen, te rekenen vanaf de datum van de declaratie, tenzij op de declaratie anders is vermeld.
 7. De Praktijkvennootschap stelt opdrachtgever er vooraf van in kennis wanneer zij voor de overeengekomen werkzaamheden c.q. de uitvoering van een deel daarvan derden wil inschakelen.
 8. Op deze algemene voorwaarden kunnen ook die natuurlijke personen en rechtspersonen zich beroepen die direct of indirect aan de Praktijkvennootschap zijn verbonden, of door haar zijn aangezocht, of waarvoor zij verantwoordelijk kan worden gehouden, en die op enigerlei wijze bij de dienstverlening door of vanwege de Praktijkvennootschap zijn betrokken.
 9. Iedere aansprakelijkheid van een Praktijkvennootschap is beperkt tot het bedrag dat in een voorkomend geval uit hoofde van de afgesloten beroepsaansprakelijkheidsverzekering wordt uitbetaald, vermeerderd met het bedrag van het eigen risico dat volgens de polisvoorwaarden niet ten laste van verzekeraar komt.
 10. Indien, om welke reden dan ook, de verzekeraar niet uitbetaalt op basis van de onder punt 9. bedoelde beroepsaansprakelijkheidsverzekering is de aansprakelijkheid van de Praktijkvennootschap beperkt tot drie maal het bedrag dat de Praktijkvennootschap in de betreffende zaak in rekening heeft gebracht.
 11. Deze algemene voorwaarden zijn opgesteld in het Nederlands, Engels en Duits. In geval van geschil over de inhoud of strekking van deze algemene voorwaarden, is de Nederlandse tekst bindend.
 12. De verhouding tussen een opdrachtgever en de Praktijkvennootschap wordt beheerst door het Nederlandse recht.
 13. Alleen de rechter te Rotterdam zal bevoegd zijn van enig geschil tussen de opdrachtgever en de Praktijkvennootschap kennis te nemen.