Accijnzen & verbruiksbelasting

De EU-wetgeving op het gebied van accijnzen heeft geen “rechtstreekse werking”. Dit heeft tot gevolg, dat de EU-wetgeving op dit gebied altijd in de nationale wetgeving van de verschillende EU-lidstaten moet worden opgenomen. Op basis van deze op EU-wetgeving gebaseerde nationale wetgeving, worden de volgende goederen als accijnsgoederen aangemerkt:

  • Bier;
  • Minerale oliën;
  • Tabaksfabricaten;
  • Wijn en tussenproducten; en
  • Overige alcoholhoudende producten

De Europese wetgeving geeft aan de EU-lidstaten bovendien de mogelijkheid om belastingen te heffen die soortgelijk zijn aan accijnzen, mits deze belastingen geen problemen opleveren in het vervoer van dergelijke goederen tussen verschillende EU-lidstaten. Nederland heeft van deze mogelijkheid gebruik gemaakt voor de zogenoemde “verbruiksbelasting”. In sommige EU-lidstaten wordt voor dit soort belasting een andere term gebruikt: “nationale accijnzen”. In Nederland wordt verbruiksbelasting geheven voor alcoholvrije dranken (vruchten- en groetensappen, limonade en mineraal water).

Onze diensten

Vanuit DHK hebben wij een zeer uitgebreide kennis en ervaring op het gebied van accijnzen & verbruiksbelasting. Onze diensten bestaan op dit gebied uit:

  • Planningsmogelijkheden op het gebied van accijns- en verbruiksbelastingaspecten bij productontwikkeling, inkoop, zoals tariefindeling (wel of geen accijnzen of verbruiksbelasting verschuldigd), en inpassen van accijns- en verbruiksbelastingprocedures in logistieke en distributieprocessen (assisteren bij aanvragen vergunningen “Accijnsgoederenplaats”, Geregistreerde Geadresseerde, Geregistreerde Ontvanger, Inrichting voor Verbruiksbelasting, vrijstellingsvergunningen, afgifte en ontvangst van EAD douanedocumenten);
  • Verminderen/beheersen van accijns- en verbruiksbelasting compliance kosten;
  • Vaststellen en voorstellen van vermindering van accijns en verbruiksbelastingrisico’s;
  • Uitvoeren van controles op het gebied van accijns- en verbruiksbelasting compliance;
  • Voeren van bezwaar- en beroepsprocedures bij de Nederlandse Douane, de Nederlandse belastingrechter en het Europese Hof van Justitie.

Onze aanpak

Onze werkzaamheden worden doorgaans verricht op dossierbasis. Daarbij werken wij zowel voor Nederlandse klanten als voor internationale klanten (zowel gevestigd binnen de EU als daarbuiten). Voor een beperkt aantal klanten wordt op doorlopende basis werkzaamheden verricht.

Wij adviseren onze klanten in beginsel alleen op basis van de Nederlandse accijns- en verbruiksbelastingwetgeving. Voor accijnsdossiers die zich afspelen in andere EU-lidstaten, kunnen wij onze klanten alleen adviseren op het EU-accijnswetgevingsniveau. Wanneer er meer informatie nodig is op detailniveau van het betreffende EU-lidstaat, schakelen wij een lokale douaneadviseur in. Deze lokale douaneadviseur verstrekt zijn advies met betrekking tot de desbetreffende EU-lidstaat rechtstreeks aan de klant of via ons. De wijze waarop één en ander plaatsvindt, wordt vanzelfsprekend met onze klant afgestemd. In bepaalde gevallen voeren wij zelf dit soort werkzaamheden uit: in opdracht van of in nauwe samenwerking met advocaten- en/of accountantskantoren in andere lidstaten, ten behoeve van hun klanten.